Шетелдік талапкерлерге

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы600 бұйрығымен бекітілген «Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларынан» үзінді

1. Жалпы ережелер

1. Осы Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары (бұдан әрі – Үлгілік қағидалар) «Білім туралы»2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-бабының 11) тармақшасына сәйкес әзірленген және жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау тәртібін анықтайды.

2. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарына (бұдан әрі – ЖЖОКБҰ) адамдарды қабылдау республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру грантын тағайындау, сондай-ақ білім алушылардың өз қаражаты мен басқа да көздер есебінен оқуға ақы төлеуі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қабылдау рәсімі

3. ЖЖОКБҰ-ға жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар адамдар қабылданады.

7. Шетел азаматтарын білім беру гранты негізінде бөлінген квота бойынша мемлекетаралық келісімдер негізінде құрылған халықаралық ЖЖОКБҰ-ларға қабылдауды ЖЖОКБҰ дербес жүзеге асырады.

Шетел азаматтарын ақылы негізде ЖЖОКБҰ-ға қабылдау ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиялары өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша күнтізбелік жыл ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте шетел азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезеңнің басталуына дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады.

3-тарау. ЖЖОКБҰ-ға қабылдау тәртібі

33. Түсушілерді ЖЖОКБҰ-ның студенттері қатарына қабылдау ЖЖОКБҰ-ның басшысының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығымен ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиялары күнтізбелік жылғы 10 - 25 тамыз аралығында өткізеді.

Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантының иегерлері, сондай-ақ оқуға ақы төлеуі азаматтардың өз қаражаты мен басқа да көздер есебінен жүзеге асырылған оқуға түсушілер тиісті білім беру бағдарламалары топтарынан білім беру бағдарламасын таңдайды.

Оқуға түсушілер ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына қабылдау туралы өтініш:

  1. жалпы орта, техникалық және кәсіптік,орта білімнен кейінгі немесе жоғары білімі туралы құжатын (төлнұсқа);
  2. жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;
  3. 3 х 4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосуретін;
  4. «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 907 бұйрық) 086-У нысанындағы медициналық анықтаманы;
  5. ҰБТ сертификатын;
  6. ведомостан үзіндіні (арнаулы және (немесе) шығармашылық дайындықты талап ететін, оның ішінде «Педагогикалық ғылымдар» және «Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)» білім беру саласы бойынша жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына түсушілер үшін);
  7. білім беру грантын тағайындау туралы куәлікті (бар болса) қоса береді.

40. Шет тілінде берілген құжаттардың мемлекеттік немесе орыс тіліндегі нотариалдыкуәландырылған аудармасы болуы тиіс.

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар адамдар оқуға қабылданғаннанкейін оқудың 1 (бірінші)академиялық кезеңі ішінде заңнамада белгіленген тәртіппен нострификациялау рәсімінен өтеді.


Выписки из «Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования»утвержденныхприказом№600 от 31 октября 2018 года Министра образования и науки Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

  1. Прием лиц, поступающих в организации образования Республики Казахстан, реализующие образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования (далее – ОВПО) осуществляется посредством размещения образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты обучения за счет собственных средств обучающегося и иных источников.

Глава 2. Порядок приема в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования

3. ВОВПО принимаются лица, имеющие общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование.

7. Прием иностранных граждан по выделенной квоте на основе образовательного гранта в международные ОВПО, созданные на основе межгосударственных соглашений, осуществляется ОВПО самостоятельно.

Прием иностранных граждан на обучение в ОВПО на платной основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года. При этом зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 (пять) дней до начала следующего академического периода.

Глава 3. Порядок зачисления в ОВПО

33. Зачисление поступающих в число студентов в ОВПО проводится приемными комиссиями ОВПО с 10 по 25 августа календарного года приказом руководителя ОВПО или лицом, исполняющим его обязанности.

Обладатели образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников выбирают образовательную программу из соответствующей группы образовательных программ.

В приемную комиссию ОВПО поступающие к заявлению о приеме прилагают:

1) документ об общем среднем, техническом и профессиональном, послесреднем или высшем образовании (подлинник);

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;

4) медицинскую справку по форме 086-У, утвержденную приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697) (далее – приказ №907);

5) сертификат ЕНТ;

6) выписку из ведомости (для поступающих по образовательным программам высшего образования, требующим специальной и (или) творческой подготовки, в том числе по областям образования «Педагогические науки» и «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)»);

7) свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии).

40. Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык.

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, проходят процедуру нострификации в установленном законодательством порядке Республики Казахстан после зачисления лиц в течение 1 (первого) академического периода обучения.


Excerpts from the approved order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan «On Model Rules for admission to study at educational organizations that implement educational programs of higher education»dated October 31, 2018, №600

Chapter 1. General Provisions

1. These Model Rules for admission to study at educational organizations that implement educational programs of higher education (henceforth Model Rules) were developed in accordance with subparagraph 11) of Article 5 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 27, 2007 "On Education" (henceforth the Law ) and determine the order for admission to study at educational organizations that implement educational programs of higher education.

2. The admission of persons entering the educational organizations of the Republic of Kazakhstan implementing the educational programs of higher education (henceforth HEI) is accomplishedby placing an educational grant at the expense of the republican budget or the local budget or funds received from the republican budget as part of targeted transfers, also payment-based for education at the expense of citizens' own funds and other sources.

Chapter 2. The procedure for admission to educational organizations that implement educational programs of higher education

3. In HEI are accepted persons with general secondary (secondary general) education, educational programs of technical and professional , post-secondary education and higher education.

7. Admission of foreign citizens on a quota allocated on the basis of an educational grant to international universities, established on the basis of interstate agreements, is carried out by universities independently.

Admission of foreign citizens to study at universities for a fee is based on the results of an interview conducted by the admission commissions of universities during the calendar year. At the same time, enrollment of foreign citizens is carried out in accordance with the academic calendar 5 (five) days before the beginning of the next academic period.

Chapter 3. The procedure for enrollment in HEI

33. Admission of students to universities is carried out by Admission Committee of universities from August 10 to August 25 of a calendar year by order of the first head of the university or by a person who performs his duties.

Owners of an educational at the expense of the republican budget or the local budget or funds received from the republican budget as part of targeted transfers, also payment-based for education at the expense of citizens' own funds and other sources choose an educational program from the relevant group of educational programs.

For applicants the following documents should also be attached to the application form to Admission Committee of the university:

1) a document on general secondary, technical and professional, post-secondary or higher education (original);

2) 6 photos in the size 3x4;

3) medical certificate according to the form 086-U, approved by the order of the Minister of Health of the Republic of Kazakhstan of November 23, 2010 No. 907 "On approval of forms of primary medical documentation of health care organizations (registered in the Register of state registration of regulatory legal acts No. 6697) (hereinafter - Order No. 907).

4) UNT certificate;

5) an extract from the statement (for applicants for higher education programs that require special and (or) creative training, including in the areas of education "Pedagogical Sciences" and "Health and Social services; (medicine)");

6) certificate of educational grant (in the presence of).

Persons who have documents on technical and professional, post-secondary education, who have confirmed their qualifications and have work experience in the specialty for at least one year, additionally submit one of the following documents:

1) work record book;

2) record of service (list of information on work, professional experience of the employee), signed by the employer, certified by the seal of the organization (if available);

3) registrar's certificate containing information about the employee’s professional experience;

4) the employment agreement with the employer's mark of the date and cause for termination;

5) extracts from acts of the employer confirming the creation and cause for termination of the employment relationship on the basis of the employment agreement and termination of the employment contract;

6) an extract from the salary payment.

For admission to the university in accordance with paragraph 5 of these Model Rules to the Admission Committee of the university, the following documents should also be attached to the application:

1) a document on general secondary, technical and professional, post-secondary or higher education (original);

2) 6 photos in the size 3x4;

3) medical certificate according to the form 086-U, approved by the Order No. 907;

4) UNT certificate.

40. Documents in a foreign language are provided with a notarized translation into Kazakh or Russian.

Education documents issued by foreign educational organizations undergo a nostrification procedure in accordance with the procedure established by legislation of the Republic of Kazakhstan after enrollment of persons during the 1 (first) academic period of study.