Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің ректоры

С (айы, жылы) (месяц, год)

2 мамыр 2012 жыл

Со 2 мая   2012 года

Бастап

Является

Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің ректоры

Ректор Таразского инновационно-гуманитарного университета

Туған кезі (күні, айы, жылы) /

Дата рождения (число, месяц, год)

12.09.1971ж.

12.09.1971г.

Туған жері / Место рождения

Жамбыл   облысы Мойынқұм ауданы Фурмановка ауылы

Жамбылская область Мойынкумский район, село Фурмановка

Ұлты/

Национальность

Казақ

Казах

Білім/образование Жоғары/высшее
Бітірген жылы / Окончил (а) в

1994 ж. Жамбыл педагогикалық институты

1994 г. Жамбылский педагогический институт

2011ж. Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті, Мемлекеттік және жергілікті басқару

2011г. Таразский инновационно-гуманитарный университет, Государственное и местное управление

Мамандығы бойынша біліктілігі /

Квалификация по специальности

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Учитель казахского языка и литературы

Мемлекеттік және жергілікті басқару бакалавры

Бакалавр государственного и местного управления

Білімі / образование Высшее
Шетел тілдерін және ТМД халықтарының тілдерін білуі / Владение иностранными языками и языками народов СНГ

Орыс, түрік тілі - еркін, неміс тілі сөздікпен

Русский, турецкий –свободно, немецкий со словарем

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание

Филология ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының «Құрметті мүшесі»

Доктор филологических наук,

«Почетный член» НАН РК

Депутат па

Является ли депутатом

Жамбыл облыстық мәслихатының депутаты

Депутат Жамбылского областного депутата

Мемлекеттік наградалары, құрметті атақтары / Государственные награды, почетные звания

1997-1998 жж. Президенттік стипендия иегері

Обладатель президентской стипендии 1997-1998 гг.

2000-2001 жж. ҚР Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік стипендия иегері

Обладатель государственной стипендии Министерства образования и науки РК 2000-2001 гг.

2005 ж. ҚР президенті Н.Назарбаевтің Алғыс хаты

Благодарность президента РК Н.Назарбаева

2007 ж. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің министрі Е.Ертісбаевтің Алғыс хаты

2007 г. Благодарственное письмо от Министра культуры и информации РК Е.Ертысбаева

2013 ж. Ресей Федерациясы Ғылым Академиясының «Жоғары оқу орындарындағы жаңашыл жұмыстары үшін» төсбелгісі және «Еңбегі және білімімен» ордені

2013 г. Золотая медаль «За новаторскую работу» и орден «Трудом и знанием» Академии наук Российской Федерации

2013 ж. ҚР «Қазақстан даңқы» ордені, «Еңбек жолындағы тиімділігі үшін» төсбелгісі

2013 г. РК Орден «Слава Казахстана», нагрудный знак «За эффективность в трудовой деятельности»

2014ж. Аймақтық Менеджмент Академиясының «Басқарушы ой-пікірін дамытудағы еңбегі үшін» Ф.Тейлор атындағы алтын медалі

2014г. Золотая медаль им. Ф.Тейлора «За заслуги в развитии управленческой мысли» Региональной Академии Менеджмента

2014 ж. «Сапа үшін еуропалық гран-при» Женева

2014 г. «Европейский гран-при за качество» Женева

2014ж. Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының Құрметті азаматы

2014г. Почетный гражданин Мойынкумского района Жамбылской области

2015. «ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісі

2015г. Нагрудный знак «Почетный работник образовании РК»

2015ж. ҚР «Ерен еңбегі үшін» медалі

2015ж. Медаль РК «Ерен еңбегі үшін»

2016ж. «Ы.Алтынсарин» төсбелгі

2016г. Нагрудный знак «Ы. Алтынсарин»

2016ж. «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік медалі

2016г. Юбилейный медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл».

2017ж. Тараз қаласының «Жыл адамы»

2017г. «Человек года» г.Тараз

2018ж. Республикалық «Жомарт жүрек» сыйлығының «Туған өлке» номинациясының лауреаты;

2018г. Лауреат номинации «Родная земля» республиканского «Жомарт жүрек»;

2018ж. «Жыл патриоты»;

2018г. «Патриот года».

 

Сертификаттар/сертификаты

2005 ж. ҚР БҒМ Ұлттық аккредиттеу орталығының сертификаті

2005 г. Сертификат от Национального аккредитационного центра МОН РК

2006 ж. ҚР БҒМ   министрі Б.Әйтімованың сертификаті

2006 г. Сертификат министра МОН РК Б.Айтимовой

2010 ж. ҚР БҒМ «Ұлттық білім беру сапасын бағалау орталығы» РМҚК сертификаті

2010 г. Сертификат РГКП «Националь-ный центр оценки качества образования» МОН РК

 

ЕҢБЕК ЖОЛЫ/ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Датасы/ Дата

БҰРЫНҒЫ ЖҰМЫСЫ

РАБОТА В ПРОШЛОМ

қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
01.09.1994 01.09.1995

Жамбыл университеті, ғылыми-ізденуші

Жамбылский университет, стажер-исследователь

01.01.1999 30.09.1999

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқу-зерттеу орталығы-ның 1 дәрежелі инженері

инженер 1 категории учебно-исследова-тельского центра Казахского национа-льного университета им.Аль-Фараби

01.09.1999 30.06.2000

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Жалпы тілдер білімі» кафедрасының ассистенті

Ассистент кафедры «Общего языко-знания» Казахского национального университета им.Аль-Фараби

01.09.2000 20.10.2001

М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің «Қазақ тілі курсының практикасы» кафедрасының меңгерушісі

Заведующий кафедрой «Практический курс казахского языка» Таразского государственного университета им. М.Х.Дулати

15.10.2001 01.07.2004

М.Әуезов атындағы   Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік университетінің тест орталығының бастығы

Начальник центра тестирования Южно-Казахстанского государственного уни-верситета им.М. Ауезова

01.09.2004 31.08.2006

Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректоры

Проректор по учебно-методической работе Таразского государственного педагогического института

01.09.2006 31.08.2010

А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Тараз институты «Құқықтану және тарих» факультетінің деканы

Декан факультета «Правоведения и истории» Таразского института Международного казахско-турецкого университета им. А.Ясави

01.09.2010 02.05.2012

Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің «Филология» кафедрасының доценті, «Экономика және филология» факультетінің деканы, 1- проректоры

Доцент кафедры «Филология», декан факультета «Экономики и филологии», первый проректор Таразского инновационно-гуманитарного университета

02.05.2012  

Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің ректоры

Ректор Таразского инновационно-гуманитарного университета

           

Ректорға сұрақ қою