Сапа саласындағы саясат

                Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің  сапа саласындағы саясаты


       Университет өз қызметін Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру бағдарламаларының өркендеуін жетекшіліккке ала отырып, демократиялық принциптермен бірліктің бүтіндігін жеткізуде, кызметкерлердің кәсіптік өсуі үшін бірқатар жағдайларға негізгі мәліметтердің нәтижесі негізінде шешімдер қабылдайды.
     Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің негізгі мақсаттары сапа саласындағы білім беру қызметтерінің берілуі жоғары білікті бітірушілерді жоғары дәрежеде дайындауымен, ой-өрістерінің кең болуы мен және моральді жауапкершілігін, орындаушылық қасиетімен және өзіндік профессионалдық өзінің қызметімен, жеке дамуымен, шешімдерді қабылдауға дайындығынан, жеке қызығушылықтарын қоғам және мемлекетпен байланыстырылуы болып табылады.
       Жеке интеллектуалды қажеттілігінің қанағаттандыруымен, мәдениеті мен мінез-құлқының жетілуі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу ортасына біліктілікті көтерудің таңдалған облысының қызметіне байланысты және үздіксіз кәсібилігін жетілдіру болып табылады.
         Қоғамның қажеттіліктерін қамтамасыз етуде мамандардың жоғары білімділігі, ғылыми-педагогикалық кадрдың жоғары біліктілігімен, кәсіби жете білушілік және мәдениеттің азаматшылық пен отан сүйгіштіктің үйлесім табуы.
      Университет дамытудың жақтаушысы болып табылады, дуалды оқыту жүйесін, оқу процесінде практиканың мазмұнын көтеру арқылы , өркениетті үш тілдік жобаны жүзеге асыруда және білім беру бағдарламасының жұмыс берушінің келісімі арқылы бітірушілерге қажеттілікті арттыруда.
       Академиялық дәлдік саясатын қорғауды қамтамасыз етуде, кез-келген жағдай түрінен және студенттерге қатысты кемсітушіліктен қорғау қызметкерлер арқылы жүзеге асырылады:
-Әр факультеттің студентерімен тұрақты түрде ректормен кездесу ұйымдастыру.
-«Сенім поштасы» атты жәшіктер
-Ректормен және проректормен жеке кездесуін немесе блог арқылы және студенттің өзін басқару органы арқылы
     ЖОО ішілік жүйесі оқу сапасын басқаруды қамтиды:
-Мамандардың дайындық сапасын басқару
-Білім беру бағдарламасының сапасын бақылау
-Білім беру қызметтерінің сапасын бақылау
       Дайындықтың сапасын бақылауда мамандардың өзара байланысын блоктармен ұсынылады: кірістік, ағымдық, межелік, аралық, қорытынды. Кірістік бақылау ҰБТ нәтижелері арқылы жүзеге асырылады және кешенді тестілеу мен қосымша бақылаулардың пререквизиттердің алдында алдымен тиісті пәндерді меңгеру. Қорытындысында қосымща бақылауда шешімдер қабылданады, студенттерді топқа бөлуде дайындық деңгейімен (қазақ тілі, орыс тілі мен шетел тілдерін білуде және информатика т.с.с) Қосымша сабақтар тағайындау және бейімдеу бағдарламаларын түзету. Ағымдық бақылауларды жүргізуде рефлекция әдісі қолданылады (әдетте экспресс тест) және офис тіркеушіде базаға апта сайынғы нәтижелер қойылады. Аралық бақылау бір семестрде екі рет өткізіледі. Ағымдықтың қосындысы және межелік бақылау, ағымдық бақылаудың үлгерімін береді, ол 60% құрайды. Қорытынды баға оқу пәні бағдарламасын игеру дәрежесіне байланысты. Пән бойынша оқу жұмыс бағдарламасымен баға қою саясаты анықталады. Бұл әдістеме студенттердің үздіксіз білім мониторингінің жұмыс барысын жасайды, ал студентердің жұмысы үстінде материалдың жүйелігі керек.
      Жүйе автоматандырылған ақпараттық желінің қолдануымен жүзеге асырылады, жинақтауға рұқсат берілуі, талдау және студенттердің кез-келген бөлінісінде үлгерімі бойынша ақпарат беру, сондай-ақ негізгі басқарушылықтың шешімдерін қабылдау.
      Білім беру бағдарламаларының сапасын басқару және білім беру қызметін оқу-әдістемелік бөлімі (ОӘБ) жүзеге асырады. Университетте әзірленеді және енгізіледі.
-Жоспарлау жүйесі және кафедраның оқу-әдістемелік жұмысын басқару.
-Нормативті методикалық құжаттардың жүйесі.
-Оқу-әдістемелік мониторинг жүйесі және кітапханалық-ақпараттық оқу процесін қамтамасыз ету.
       Білім беру қызметтерінің сапасын басқару бірнеше бағыттармен ұйымдастырылған, атап айтқанда:
Оқу процесін бақылау, кафедра меңгерушісінің қатысуымен ашық сабақты өз деңгейінде факультет және университет деңгейінде өткізуі. Әр сабақ талданады, бұл ретте үлкен мән инновациялық әдістерді және интерактивті технологияны қолданылуына беріледі.
-Қорытынды аттестация мемлекеттік аттестациялық комиссиямен (МАК) бағаланады,оның құрамында басқа мекемелерден профилді бойынша тиісті өкілдер кіреді. Ескертпе және ұсыныстармен МАК білім беру процесін жетілдіру шаралары бойынша жоспар құрады.
-Жыл сайын ҚР БҒМ желісі бойынша оқу жетістіктерін сырттай бағалау (ОЖСБ) жүргізіледі.
-Жұмыс берушілердің үнемі байланыс есебімен және бітірушілердің карьералық өсуін қадағалау.
       ЖОО-ның әзірленген қағидасы негізгі бағыттары білім беру қызметінің нормативтік методикалық оқу процесін қамтамасыз ету бөлігі, нормалық бақылау жүйесі құрылды және талаптар бойынша орындалуын қамтамасыз ету. Әзірленеді және оқу әдістемелік басқарушы алқалық органының жүйесімен енгізіледі: оқу әдістемелік факультет кеңсесінің және университеттің оқу-әдістемелік кеңесі. Бұл органдар оқу-әдістемелік материалдарды сараптауды жүзеге асырады, олардың жоспарларына қатысады, мақсаттары мен басымдықтарын анықтайды, оқу-әдістемелік жұмыс саласының стандарттарын белгілейді.
       Сапа жүйесі қатаң түрде тұжырымдалады, ұйымдарда барлық кезеңдерде деректер бақылануы мүмкін және оқытуды іске асырады. Білімнің сапасы туралы ақпарат ашық түрде болады және университет сайтында жүйелі түрде шығарылып отырады. Оқытудың сапа процесін іске асыруды қамтамасыз ету үшін оқу, оқу- тәрбие үдерісі және ҒЗЖ барлық университет қызметкерлері: әкімшілік, оқытушылар, білім алушылар. Оқу сапасын бақылауда студенттің өзін-өзі басқаруына белгілі бір рөл беріледі.
         Білім беру сапасын көтеру үздіксіз айналымды процесте жүргізіледі, мезгілімен белгіленген шарттармен жұмыс берушілермен байланысы және әлеуметтік зерттеулердің нәтижесімен бақыланады.
Осы сапа саясатын енгізуді жоғарғы басшылық жүзеге асырады.Университет басшылығы өз қызметкерлеріне қолдау беруге кепілдік береді және қажетті ресурстармен қамтамасыз етуді орындайды және сапа саласындағы саясатты енгізеді.
                             ТИГУ Ғылыми Кеңесінде қарастырылды және бекітілді
                                  25 қыркүйек 2014 жыл, хаттама №2